Nízkoprahové zařízení

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "VULKÁN" (dále jen NZDM) je nabídnout mladým lidem v Obrnicích alternativu k současnému rizikovému a pasivnímu trávení volného času a podpořit je ve změně způsobu života a chápání své životní situace. NZDM poskytuje podmínky proto, aby se mohli vymanit ze sociálního znevýhodnění a případných negativních vlivů svých rodin a nejbližšího okolí a dospěli k lepší a nezkreslené orientaci v životě a ve společnosti.

 

Cíle:

 • Zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů, rizikového chování a nepříznivé životní situace, podpořit zvládnutí těchto problémů
 • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • Zlepšit orientaci ve společenském prostředí
 • Nabízet zajímavou náplň volného času zaměřenou na aktivní přístup, samostatnost, vlastní odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a pomoc
 • Realizovat program zahrnující důležité informace, vzdělávání, poradenství a odbornou podporu týkající se prosazování práv, přijímání a plnění povinností, cílevědomého studia a profesního uplatnění, volby partnera a vedení harmonického rodinného života, sexuálního života, atd.
 • Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu
 • Zaměřit se zejména na zátěžové období dospívání
 • Zapojit starší děti a mládež do dění v místní komunitě

Zásady:

 • maximální dostupnost (prostředí blízké prostředí cílové skupiny, dlouhá otevírací doba včetně prázdnin, snadná dostupnost z obou vyloučených lokalit, bezplatnost, dobrovolnost, žádné požadavky na vstupní schopnosti a dovednosti)
 • respektování individuality, důstojnosti a práv uživatelů, partnerský přístup k uživatelům
 • spolupodílení uživatelů na řešení jejich problémů
 • zohledňování přání a nápadů uživatelů
 • důvěrnost služby směrem k uživatelům (např. mlčenlivost o osobních záležitostech uživatelů vůči externím subjektům)
 • provázanost s dalšími sociálními službami a podpůrnými aktivitami v lokalitě a regionu, zprostředkovávání těchto služeb
 • kvalifikovaný pracovní tým jednající vždy podle metodiky sociální služby, nezávisle a v souladu se zákony ČR
 • prevence sociální invalidizace

Forma:

Ambulantní a terénní

Cílová skupina:

Obyvatelé obce Obrnice.

Základní činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Volnočasové aktivity

Publikováno