Odborné sociální poradenství

Posláním Obrnické sociální poradny  (dále jen OP) je bezplatné poskytování rad, informací, podpory a pomoci lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí a jejich sociální či zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni vše vyřešit vlastními silami. OP zmírňuje rizikové a sociálně-patologické chování obyvatel Velkého a Malého sídliště v Obrnicích, přispívá k jejich vymanění z životní krize a podporuje v nich změnu vedoucí plnohodnotnému osobnímu rozvoji, k volbě odpovědného a důstojného způsobu života, k seberealizaci ve vzdělání, v práci, v rodinném životě a k zapojení do komunitního dění.

Cíle:

 • Zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů, rizikového chování a nepříznivé životní situace, podpořit zvládnutí těchto problémů
 • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • Zlepšit orientaci ve společenském prostředí
 • Nabízet zajímavou náplň volného času zaměřenou na aktivní přístup, samostatnost, vlastní odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a pomoc
 • Realizovat program zahrnující důležité informace, vzdělávání, poradenství a odbornou podporu týkající se prosazování práv, přijímání a plnění povinností, cílevědomého studia a profesního uplatnění, volby partnera a vedení harmonického rodinného života, sexuálního života, atd.
 • Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu
 • Zaměřit se zejména na zátěžové období dospívání
 • Zapojit starší děti a mládež do dění v místní komunitě

Zásady:

 • zlepšit využívání služeb veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a dalších zařízení
 • usnadnit přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a ke zdravotní péči
 • posílit vědomí základních občanských povinnosti a zároveň schopnost prosazovat svá občanská práva 
 • zvýšit sebevědomí a sebehodnocení uživatelů služby
 • zlepšit schopnost řešit konflikty a rizikové situace
 • nabídnout hodnotné životní strategie jako alternativy k současným rizikovým a sociálně-patologickým tendencím a vést k jejich osvojení
 • zajistit základní prevenci a pomoc týkající se závislostí, delikvence a kriminality
 • napomoci k ozdravení osobních a rodinných financí
 • podpořit důstojné bydlení uživatelů služby
 • přispět ke změnám v přirozeném prostředí obyvatel lokality, které omezí či odstraní tlaky vedoucí k sociálnímu vyloučení

Forma:

Ambulantní

Cílová skupina:

Obyvatelé z katastrálního území obce Obrnice

Základní činnosti:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Publikováno