Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb poskytovaných v rodinném centru „Olivín“ je zlepšit situaci sociálně znevýhodněných rodin žijících ve vyloučené lokalitě v Obrnicích. Naší snahou je podpořit v rodinách změny, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posílení sociálních kompetencí všech členů rodiny, k samostatnému zvládání každodenního života a k aktivnímu překonávání sociálních, kulturních a ekonomických bariér.

 

Cíle:

 • prosazování práv dětí, prevence umisťování dětí mimo rodinu a vytváření příznivých podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavní péče
 • zlepšení výchovy dětí v rodinách, pravidelná docházka do škol a zlepšení studijních výsledků dětí a mládeže zejména na základních a středních školách
 • podpora odpovědného vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
 • pomoc při vymanění rodičů ze závislosti na sociálních dávkách, z dluhové pasti a při jejich návratu na trh práce
 • posílit soudržnost rodiny
 • vést rodiče k jistější orientaci ve společensko-kulturním prostředí
 • napomoci k účinnějšímu prosazování práv a čelení diskriminaci
 • zprostředkování dalších sociálních služeb a podpory podle potřeb uživatelů
 • rozvinutí komunitního života v lokalitě

Zásady:

 • zaměření na rodinu jako celek a na její jednotlivé členy jako na osoby zasazené do společenských vztahů (rodina, komunita, obec apod.)
 • maximální dostupnost (vytvoření prostředí přirozeného pro cílovou skupinu, adresa na hranici vyloučené lokality, bezplatnost, dobrovolnost atd.)
 • respektování individuality, důstojnosti a práv uživatelů, partnerský přístup k uživatelům
 • spolupodílení uživatelů na řešení jejich problémů
 • zohledňování přání a nápadů uživatelů a možnost jejich soustavnějšího zapojení do příprav programu centra
 • důvěrnost služby směrem k uživatelům (např. mlčenlivost o osobních záležitostech uživatelů vůči externím subjektům v rámci daném zákony na ochranu osobních údajů)
 • prevence závislosti uživatelů na sociální službě (sociální invalidizace)
 • provázanost s dalšími sociálními službami a podpůrnými aktivitami v lokalitě a regionu, zprostředkovávání těchto služeb

Forma:

Ambulantní a terénní

Cílová skupina:

Obyvatelé obce Obrnice, rodiny s dětmi.

Základní činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Publikováno