Terénní programy

Posláním terénních programů „Spolu v ulicích“ je zmírňovat rizikové a sociálně-patologické chování obyvatel Velkého a Malého sídliště v Obrnicích, přispívat k jejich vymanění z životní krize a podporovat v nich změnu vedoucí k plnohodnotnému osobnímu rozvoji, k volbě odpovědného a důstojného způsobu života, k seberealizaci ve vzdělání, v práci, v rodinném životě a k zapojení do komunitního dění.

 

Cíle:

 • zlepšit využívání služeb veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a dalších zařízení

 • usnadnit přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a ke zdravotní péči

 •  posílit vědomí základních občanských povinností a zároveň schopnost prosazovat svá občanská práva

 • zvýšit sebevědomí a sebehodnocení uživatelů služby

 • zlepšit schopnost řešit konflikty a rizikové situace

 • nabídnout hodnotné životní strategie jako alternativy k současným rizikovým a sociálně – patologickým tendencím a vést k jejich osvojení

 • zajistit základní prevenci a pomoc týkající se závislostí, delikvence a kriminality

 • napomoci k ozdravení osobních a rodinných financí

 • podpořit důstojné bydlení uživatelů služby

 • přispět ke změnám v přirozeném prostředí obyvatel lokality, které omezí či odstraní tlaky vedoucí k sociálnímu vyloučení

Zásady:

 • snadná dostupnost

 • aktivní vyhledávání možných uživatelů služby v jejich přirozeném prostředí a pravidelný osobní kontakt s uživateli služby

 • důraz na individuální práci, motivace k aktivnímu přístupu uživatel služby k jeho současné situaci, co nejvyšší míra zapojení uživatele do řešení konkrétních problémů, postupné vedení k samostatnosti

 • východiskem budou potřeby, zájmy a problémy uživatele služby, při jejich řešení se zaměříme na hledání jejich příčin a na zvyšování informovanosti a sociálních kompetencí, budeme postupovat od akutních problémů k řešení širší životní situace

 • komplexní přístup (zaměřený na všechny projevy rizikového chování a jednání uživatele služby v kontextu jeho životních podmínek a širšího společenského prostředí)

 • respekt k individualitě, důstojnosti, lidským právům a právu na vlastní rozhodnutí, vzájemná důvěra, partnerský přístup

 • anonymita

 • bezplatnost

 • dodržování zákonů ČR a dobrých mravů

 • spolupráce s ostatními PSS a dalšími relevantními institucemi

 • hodnocení služby

Forma:

Terénní

Cílová skupina:

Obyvatelé obce Obrnice.

Základní činnosti:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Publikováno